Virksomhedspraktik

På denne side finder du alt vedrørende virksomhedspraktik: formål, hvordan du finder en praktikplads, hvor længe en praktikperiode kan vare samt links til regler, love og blanketter.

Formålet med virksomhedspraktik

Ideen med et kort praktikforløb, er at det skal føre til et job eller til opkvalificering af den ledige. Man kan betragte et praktikforløb som en lang jobsamtale, hvor du og virksomheden kan se hinanden an. Den ledige vil kunne finde ud af om den pågældende branche er interessant at arbejde indenfor. 

Formålet med praktikken kan derfor være 

 1. At undersøge om der er et godt match mellem faglige og personlige kompetencer og et konkret job
 2. At træne faglige og personlige kompetencer i virksomhedspraktikken
 3. Man ønsker at arbejde for en virksomhed som ikke har en konkret jobåbning, men ønsker alligevel komme i betragtning når der næste gang er plads
 4. At afprøve nye jobmuligheder uden for din primære branche
 5. At du har brug for at komme i job HURTIGT
 6. At du hellere vil tage ansvaret for din egen aktivering end at vente på jobcenteret
 7. At man vil supplere med andre jobsøgningmetoder end blot traditionel jobsøgning

Hvor lang tid kan jeg være i praktik?

Virksomhedspraktik går ud på, at den ledige kommer på et praktikophold, der kan vare op til 4 uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere med forudgående lang ledighed eller manglende arbejdserfaring. Det skal være en sammenhængende periode for at få det største udbytte af opholdet.

A-kasseforsikrede ledige dimittender omfattet af forsøgsordning kan være i praktik i op til 8 uger.

Der er ikke noget loft for antallet af virksomhedspraktikker du kan benytte dig af og du kan i princippet starte fra 1. ledighedsdag, så længe dit jobcenter har godkendt praktikken.

Får jeg løn eller dagpenge?

Virksomheden udbetaler ikke løn under praktikopholdet, da man som ledig får en ydelse fra a-kasser eller kommunen. Ydelsen svarer til de dagpenge, som et ledigt medlem af en a-kasse ellers ville være berettiget til, eller den kontanthjælp, som ledige kontanthjælpsmodtagere ellers ville modtage.

Vejledning/opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan bestå af en eller flere dele:

 • Vejlednings- og afklaringsforløb
 • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb
 • Danskundervisning
 • Ordinære uddannelsesforløb

Tilbud om vejledning/opkvalificering kan højst være på 6 uger i de første 9 mdr., du er ledig (er du under 30 år er det de første 3 mdr. og er du over 60 år, er det de første 6 mdr.). Herefter er der ingen begrænsning på længden af tilbud. Dog har du kun ret og pligt til at modtage tilbud, så længe du har dagpengeret.

Personer under 30 år kan som hovedregel ikke få tilbud om en SU-berettiget uddannelse. En undtagelse er, hvis du har opbrugt retten til SU, eller har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn. Du har mulighed for at få
dagpenge under aktivering og under visse omstændigheder befordringsgodtgørelse.

Virksomhedspraktik

Du kan komme i virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver i op til 4 uger. Formålet er at optræne dine kompetencer og afklare dit mål for et nyt job. Du har mulighed for at få dagpenge under aktivering og under visse omstændigheder befordringsgodtgørelse.

Ansættelse med løntilskud

Ansættelse med løntilskud kan højst vare 12 mdr. Det gælder uanset, om det er en offentlig eller privat arbejdsgiver.

Hos en privat arbejdsgiver skal lønnen svare til overenskomsten. Hos en offentlig arbejdsgiver får du udbetalt en løn, der svarer til din dagpengesats. Dog vil lønnen minimum svare til 82% af højeste dagpengesats for fuldtid/deltid.

Er du ansat hos en offentlig arbejdsgiver, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis du har mere end 24 kilometers transport frem og tilbage til arbejde.

 

Aktiveringstilbud til ledige

Så længe du er ledig, har Jobcenteret mulighed for at give dig forskellige tilbud.

Jobplan

Jobcenteret laver et tilbud til dig i en jobplan. Jobplanen indeholder de aftaler, du laver med Jobcenteret. Planen tager udgangspunkt i dine ønsker og forudsætninger samt i de aktuelle behov på arbejdsmarkedet. Fra den første dag du er ledig, har du pligt til at tage imod et tilbud. Efter 9 mdr. er det en rettighed. Er du under 30 år har du allerede ret til tilbud efter 3 mdr. og er du over 60 år, har du ret til tilbud efter 6 mdr.

Jobsøgning når du er i aktivering

Under alle former for aktiveringstilbud har du pligt til fortsat at søge arbejde og til at overtage arbejde, som Jobcenteret eller andre formidler dig. Eneste undtagelse fra kravet om at søge arbejde er, når Jobcentret skriftligt har fritaget dig fra det i jobplanen.

Rettigheder og pligter

Hvis du overvejer at afslå et aktiveringstilbud, råder vi dig til at kontakte os først. Ved afslag på tilbud risikerer du at få karantæne.

 

 

Ansættelse med løntilskud

Læs alt om løntilskud HER

I denne video kan du se hvilke muligheder du har som ledig. Hør om bl.a. om:

 • Uddannelse til 8-10 klasse + HF-enkeltfag
 • Længerevarende uddannelse
 • Praktik og aktivering
 • Voksenlærling
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Supplerende dagpenge
 • Selvstændig bibeskæftigelse

Sådan udfylder du blanketten til virksomheds-praktik

Praktik som vejen til job efter sygemelding

Her er der nogle andre versioner fra diverse a-kasser:

Hvis din a-kasse ikke er med i ovenstående oversigt med henvisninger til virksomhedspraktik, henvises du til at undersøge dine muligheder hos din egen a-kasse eller Jobcenter / Jobnet.dk.