Selvstændig bibeskæftigelse med dagpengeret

Tænker du på at starte op som selvstændig, som alternativ til jobsøgning? Har du en idé eller en drøm, en opfindelse eller lignende? Så kan du måske lade dig inspirerer i det følgende, som give dig retningslinjer til hvordan du kan komme i gang.

Rådighed

Under visse betingelser kan du bevare din dagpengeret, mens du driver virksomheden. Det er en betingelse, at virksomheden ikke er din hovedbeskæftigelse. Desuden skal du være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder skal du søge arbejde i normalt omfang og være til rådighed for arbejde formidlet af os eller dit Jobcenter.

Det er et krav, at du altid skal kunne udføre dine opgaver i virksomheden uden for normal arbejdstid. Du må derfor ikke være afhængig af, at dele af virksomhedens produktion, promotion eller salg kun kan foregå inden for normal arbejdstid.

Vi skal vurdere, om du opfylder betingelserne. Det gør vi ud fra dine oplysninger om driften, administrationen og kundekontakten. Hvis forholdene skulle ændre sig, har du pligt til at give os besked.

Fradrag

I en ledighedsperiode skal du dag for dag skrive dit timeforbrug på virksomheden på dit dagpengekort. Du skal angive samtlige timer, du bruger på virksomheden - også de timer, du ikke fakturerer på en kunde (administration, transport, mv.). Timerne medfører fradrag time for time i dine dagpenge. Fradraget skal også ske, selv om virksomheden giver underskud!

Tidsbegrænsning

His du driver selvstændig bibeskæftigelse, vil din ret til dagpenge være begrænset til 78 uger. Kun uger, hvor du har modtaget ydelser tæller med i opgørelsen. Har du fortsat ikke fundet et job, når du har brugt alle 78 uger, kan du vælge at lukke virksomheden. Fra det tidspunkt, virksomheden er lukket, genindtræder du i dagpengeretten på normal vis.

Vi har herunder uddybet ovenstående:

Hvilke betingelser skal du opfylde?

For at du kan få godkendt din virksomhed, skal du stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet: 

- Du skal opfatte din virksomhed som en bibeskæftigelse i forhold til almindeligt lønarbejde. Det må ikke være din hensigt senere at drive virksomheden på fuld tid.
- Du skal være i stand til at overtage arbejde på fuld tid med dags varsel og selv aktivt søge fuldtidsarbejde som lønmodtager.
- Dit timeforbrug i virksomheden skal afspejle, at det er realistisk, at du kan arbejde på fuld tid med dags varsel. Jo flere timer, du anvender på virksomheden, jo mere skal du sandsynliggøre, at du fortsat er til rådighed for almindeligt fuldtidsarbejde.
- Du skal møde til alle aktiviteter, som Jobcentret, din eventuelle anden aktør eller CA a-kasse indkalder dig til.
- Du skal være i stand til at udføre alle dine opgaver i virksomheden udenfor almindelig arbejdstid. Du må gerne arbejde i dagtimerne, men du må ikke være afhængig af det – for eksempel hvis du kun kan foretage kundebesøg i dagtimerne. Det er ikke tilstrækkeligt, at du erklærer, at du vil lukke virksomheden, hvis du får arbejde som lønmodtager. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at du har mulighed for at flytte møder i arbejdstiden, hvis de kun kan flyttes til andre tidspunkter indenfor normal arbejdstid.

Timetal og arbejdstidspunkt

Du må som udgangspunkt højst arbejde 10-15 timer om ugen i din virksomhed. Hvis du bruger flere timer, kan det medføre, at vi ikke kan anse dig for at være til fuld rådighed. Arbejder du mere end 30 timer om ugen, er det din hovedbeskæftigelse. I ingen af tilfældene har du ret til dagpenge.

Alt arbejde modregnes i dine dagpenge

Du skal skrive alle de timer, du bruger i din virksomhed på dine dagpengekort. Du skal tælle alle timer med – også timer der går til administration, rengøring og kørsel med mere. Timerne bliver fratrukket dine dagpenge, uanset om du har indtægter i virksomheden eller ej.

Sådan søger du

Du kan søge om at modtage dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved at sende en AR 259 og en erklæring om selvstændig bibeskæftigelse.

Dagpenge i 78 uger

Du kan få dagpenge samtidig med, at du driver din virksomhed i op til 78 uger. Alle uger, hvor du modtager dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen tæller med (for eksempel feriedagpenge). Uger, hvor du er i arbejde med løntilskud, tæller ligeledes med.

Når de 78 uger er gået, kan du kun bevare din ret til dagpenge ved enten at sælge din virksomhed eller ved at lukke den helt.

Hvornår er du selvstændig?

Du driver selvstændig virksomhed, hvis du arbejder eller har arbejdet i en virksomhed, som du selv og/eller din ægtefælle ejer (en del af), og hvis virksomheden bliver drevet for din egen/din ægtefælles regning og risiko med henblik på at opnå et økonomisk udbytte.

I forhold til reglerne om dagpenge er du altid selvstændig, hvis:

· du har henlagt midler til investeringsfonds
· du har ansat arbejdskraft
· du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle
· du har foretaget varelagernedskrivninger eller skattemæssige fradrag for
  driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter de gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende
· du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation
· du er omfattet af mindst to af forholdene nedenfor:

Du er som udgangspunkt selvstændig hvis:

· du eller virksomheden er momsregistreret, eller hvis du fakturerer ydelser med tillæg af moms
· du skattemæssigt angiver over- eller underskud af selvstændig virksomhed
· du på selvangivelsen for et givet indkomstår har tilkendegivet, at indkomsten ønskes beskattet efter virksomhedsskatteloven
· du er deltager i et interessentskab

Det er altid os, der skal tage stilling til, om du er selvstændig i forhold til reglerne om dagpenge, og om du kan få virksomheden godkendt som bibeskæftigelse.

Hvis du ophører med at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du skal ophører med at drive virksomheden, skal du sende dokumentation til os for dette.  

Lukker du virksomheden, skal vi bede dig sende:

· tro- og love erklæring om, at virksomheden er lukket
· momsafmelding bekræftet af Skat
· fakturaer vedr. salg af driftsmidler, varelager og inventar
· ophør med annoncering, herunder hjemmeside på Internet mv.

Overdrager du virksomheden til andre, skal vi bede dig sende:

· tro- og love erklæring om at virksomheden er overdraget til andre end din ægtefælle/samlever eller umyndige børn
· kopi af overdragelsesaftalen
· momsafmelding bekræftet af Skat
· ophør med annoncering, herunder hjemmeside på Internet mv.

Bortforpagter/udlejer du virksomheden skal vi bede dig sende:

· tro- og love erklæring på at virksomheden er overdraget til andre end din ægtefælle/samlever eller umyndige børn
· kopi af forpagtningskontrakt/lejekontrakt. Af kontrakten skal fremgå navn og adresse på parterne, en beskrivelse af den ejendom der bliver bortforpagtet eller udlejet, forpagtningsafgiften/lejen, datoen for hvornår aftalen er indgået samt, hvornår aftalen udløber
· ændring af momsregistrering til frivillig registrering

Hvis bortforpagtningen/udlejningen ophører, mens du modtager ydelser, kan dette betyde, at du ikke længere har ret til ydelser. Du skal derfor straks underrette os om ophøret.

Udtræder du af virksomheden, uden at du har afhændet din del af den, og fortsættes virksomheden af medejere, kan du kun anses for ophørt, hvis du dokumenterer, at du udtræder i forbindelse med:

· at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet
· at dine hidtidige arbejdsfunktioner er overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle/samlever eller umyndige børn

CA skal i så fald have udførlige beskrivelser af virksomhedens drift før og efter din udtræden, samt beskrivelse af dine arbejdsfunktioner, og hvem der evt. har overtaget disse.

Det er en betingelse for, at vi kan anse din virksomhed for ophørt, at dine arbejdsfunktioner har været klart afgrænset og beskrevet, således at det er muligt at konstatere, at netop dine arbejdsfunktioner er bortfaldet eller overtaget.

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan du læse mere her