Kontanthjælp

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og i en periode ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie

Læs på denne side om:

    Reglerne for at få kontanthjælp

    Indtægt eller formue

    Kontanthjælpens størrelse i de første seks måneder

    Ferie

    Aktivering af kontanthjælpsmodtagere

    Vejledning og introduktion

    Klagemuligheder

    Flere oplysninger

Reglerne for at få kontanthjælp

 • For at få kontanthjælp skal du være fyldt 18. Du skal som det første:

  • henvende dig i jobcentret og melde dig ledig

  • stå til rådighed og gøre noget aktivt for at få et job

  Du kan derfor ikke få hjælp, hvis du afviser et rimeligt tilbud om arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Ægtefæller har gensidig forsørgelsespligt.

  Hvis du ikke får et job med det samme, får du udleveret et ansøgningsskema til kontanthjælp, som skal afleveres i udfyldt stand til kommunen.

  Først når du er tilmeldt jobcentret, vil kommunen tage stilling til, om du er berettiget til kontanthjælp.

   

  For at have ret til kontanthjælp skal dine forhold have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.

  Ændringen kan være:

  • arbejdsløshed

  • sygdom

  • barsel

  • separation

  • skilsmisse

  Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen. Eventuel engangshjælp ydes først fra ansøgningstidspunktet.

  Hjælpen skal dække udgifter til bolig, alle faste udgifter, tøj og kost m.v. Størrelsen afhænger af din alder og eventuelle forsørgelsespligt.

 • Indtægt eller formue

  Indtægt

  Dine og din evt. ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i hjælpen krone for krone.

  Ved indtægter fra arbejde eller indtægter som led i tilbud, kan kommunen, når de beregner kontanthjælpen, se bort fra et vist beløb per time.

  Følgende indtægter medfører ikke fradrag i kontanthjælpen:

  • beløb, der udbetales som følge af personskade, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder

  • invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter Lov om Social Pension

  • indtægter fra børn under 18 år

  • formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til erhvervs- eller uddannelsesmuligheder

  Vær opmærksom på, at hvis du får udbetalt en erstatning, kontakt da kommunen for at høre, om det får betydning for din kontanthjælp. Det kan fx være erstatning for tabt arbejdsevne, erstatning for skade af ikke-økonomisk karakter som eksempelvis varigt mén, svie og smerte og de indtægter, der stammer herfra.

  Formue

  Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr. per person.

  Formue er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge. Også biler og sommerhuse anses som formue. 

  Hvis du vil vide mere om betydningen af indtægter i forhold til din hjælp, skal du kontakte kommunen.

   

 • Kontanthjælpens størrelse i de første seks måneder

  Kontanthjælpen udbetales hver måned, og du skal betale skat af den.

  Under 25 år

  • hjemmeboende - 3.265 kr. (2013)
  • udeboende -  6.767 kr. (2013)
  • gravid og er mindst 12 uger henne i graviditeten - 10.500 kr. (2013)
  • med egne børn i hjemmet - 13.952 kr. (2013)
  • hvis du betaler børnebidrag, får du et tillæg oveni hjælpen, der svarer til normalbidraget (børnebidrag) på 1.247 kr. (2013).

  Du kan max få 13.952 kr. (2013), afhængigt af hvor mange børn du betaler børnebidrag til.

  Hvis du fx betaler børnebidrag til et barn, vil du være berettiget til 8.014 kr. (Svarende til 6.767 kr. som udeboende under 25 år + 1.247 kr. - normalbidrag for et barn).

  Over 25 år

  • 10.500 kr. (2013)
  • med forsørgelsespligt - 13.952 kr. (2013).

   

  Du kan se alle satser for kontanthjælp på på retsinfo.dk.

   Ferie

 • Du har mulighed for at holde 5 ugers ferie om året med kontanthjælp, hvis du har modtaget kontanthjælp uafbrudt i et år op til afholdelsen af ferien. Din ferie må du gerne holde i udlandet.

  Aktivering af kontanthjælpsmodtagere

 • Betingelserne for aktivering af kontanthjælpsmodtagere er forskellige afhængig af, om du er under eller over 30 år.

  Indsatsen for aktivering vil være rettet mod, at du hurtigst muligt kommer i ordinær uddannelse på almindelige vilkår eller i ordinær beskæftigelse.

  Aktivering af personer over 30 år

  Er du over 30 år, og har ret til kontanthjælp, har du også ret og pligt til at tage imod et tilbud om aktivering senest efter en sammenhængende periode på ni måneder på kontanthjælp.

  Det er jobcenteret, der sammen med dig fastsætter aktiveringen, herunder det ugentlige timetal og hvor længe aktiveringen skal vare. Et tilbud vil som udgangspunkt have en sammenhængende varighed på mindst to uger.

  Aktivering af personer under 30 år

  Modtager du kontanthjælp og er under 30 år, skal du aktiveres senest efter, at du har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 13 uger.

  Aktiveringen skal have en sammenhængende varighed på mindst to uger.

  Aktivering af personer under 25 år

  Er du under 25 år og modtager kontanthjælp vil jobcenteret pålægge dig at tage en uddannelse på samme vilkår som alle andre, hvis du:

  • ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse
  • ikke har forsørgerpligt
  • er i stand til at tage en uddannelse.

  Når du er startet på uddannelsen, skal du ikke være tilknyttet jobcentret eller i aktivering.

  Indtil du starter på uddannelsen, kan du komme i aktivering, og senest 13 uger efter du er tilmeldt som kontanthjælpsmodtager, skal du i aktivering.

 • Vejledning og introduktion

  Som led i aktiveringen kan kommunen tilbyde et kortvarigt vejlednings- og introduktionsprogram, der giver råd om muligheder for beskæftigelse og uddannelse m.v.

  Kommunen har pligt til at udarbejde en skriftlig plan for aktiveringen, hvis du får kontanthjælp på grund af andre problemer end arbejdsløshed. Hvis du kun har arbejdsløshed som problem, kan du bede kommunen om at lave en plan.

 • Hvis du vil klage

  Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med dens afgørelse om kontanthjælp eller aktivering.

  Hvis de ikke er enige i klagen, sender de den videre til Beskæftigelsesankenævnet i den statsforvaltning, som hører til den region, hvor du bor.

  Du kan klage over afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.