Karantæneregler

Opsigelse, karantæne og ”gyldige grunde”

Du vil få en karantæne på 3 uger, hvis du uden en gyldig grund:

  • Selv siger dit arbejde op, eller selv er skyld i din afskedigelse
  • Selv siger op efter, at du er blevet opsagt af arbejdsgiveren (=kontraopsigelse)
  • Får nedsat din arbejdstid med henblik på, at få udbetalt supplerende dagpenge
  • Accepterer et for kort opsigelsesvarsel
  • Tager orlov fra dit arbejde
  • Afslår et formidlet arbejde
  • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere en jobplan
  • Afslår eller ophører i et tilbud efter en jobplan
  • Afslår, ophører eller udebliver i forbindelse med et uddannelsespålæg
Afvikling af karantæne
3 ugers karantæne svarer til 111 timer, hvor du ikke kan modtage dagpenge. Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du har ret til ydelser fra a-kassen. Karantænen har virkning fra dagen efter ophøret.

Karantænen forældes efter 3 måneder fra den dag, du ophørte med dit arbejde. Den forældes også, hvis du har fået indberettet 185 timers arbejde i Indkomstregistret efter det tidspunkt, du blev idømt karantænen.

Hvis du bliver selvforskyldt ledig, mens du deltager i et tilbud efter en jobplan og samtidig modtager en ydelse, som ikke udbetales af a-kassen, får karantænen tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor du ophører med aktiviteten.

Udeblivelse
Første gang du udebliver fra en samtale i a-kassen eller i jobcentret, som du er blevet indkaldt skriftligt til, og som du ikke på forhånd har meldt afbud til, mister du retten til dagpenge indtil du igen har taget til kontakt til a-kassen eller jobcentret.

Anden gang inden for 12 måneder (fra den første udeblivelse), hvor du udebliver fra en samtale i a-kassen eller i jobcentret, som du er blevet indkaldt skriftligt til, og hvor du ikke har en gyldig grund til udeblivelsen, vil du få 2 ugers karantæne. Det medfører dog ikke karantæne, hvis udeblivelsen skyldes et akut udefra kommende forhold, som du ikke har kunnet forudse eller forhindre.

Gentagelsesvirkning
Hvis du får karantæne to gange inden for 12 måneder medfører det, at du ikke kan få udbetalt dagpenge, før du i en sammenhængende periode på 3 måneder har fået indberettet 300 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 276 timer.

Deltidsforsikrede skal i en sammenhængende periode på 3 måneder have fået indberettet 150 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 138 timer.

Kilde: Min A-kasse

Gyldige grunde til at opsige eller afslå arbejde og tilbud

Opsigelse, karantæne og ”gyldige grunde”
Hvis du bliver ledig, fordi du selv har opsagt dit arbejde eller bliver opsagt din af arbejdsgiver af en grund, som mest kan henføres til dig, vil du som udgangspunkt få en effektiv karantæne på 3 uger. 

Karantænen betyder, at du ikke kan få dagpenge i 111 timer. Karantænen skal afvikles før du kan få udbetalt dagpenge. Karantænen anses dog for udstået, hvis den ikke er afviklet senest 3 måneder efter den dag, hvor den får virkning.

En karantæne anses i øvrigt for udstået, hvis du som fuldtidsforsikret har fået indberettet mindst 185 løntimer i Indkomstregistret, fra den dag karantænen har virkning. Som deltidsforsikret anses karantænen for udstået, når du har fået indberettet et antal løntimer i Indkomstregistret, som svarer til 5 gange din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før opsigelsen.

Læs mere om karantæner her.

 
Gyldige grunde 
Der er i reglerne fastsat en række undtagelser fra hovedreglen om karantæne – de såkaldte ”gyldige grunde”. Med en gyldig grund kan man være selvforskyldt ledig uden at få karantæne.

De situationer, der er beskrevet som gyldige grunde, gælder generelt ved afslag eller opsigelse af et arbejde, eller afslag på eller ophør i et tilbud / en aktivitet, som er aftalt i en jobplan. 

Bemærk, at det altid beror på en konkret vurdering i a-kassen, om du kan blive omfattet af de gyldige grunde. Den ”gyldige grund” skal foreligge på tidspunktet for opsigelsen. 

Kontakt altid Min A-kasse eller din faglige organisation, før du siger op, hvis du går med overvejelser om det. Du kan læse hele beskrivelsen af de gyldige grunde her.

Listen over gyldige grunde er udtømmende. Listen indeholder følgende:

Helbred
Hvis du har lægeerklæring på, at du på grund af dit helbred ikke eller kun vanskeligt kan udføre et arbejde eller en aktivitet. Inden opsigelsen / ophøret skal du have forsøgt at få en anden stilling på arbejdspladsen.

Passiv rygning
Hvis du udsættes for eller risikerer at blive udsat for passiv rygning på dit arbejde eller i en aktivitet, hvor det er besluttet, at tillade at ryge efter lov om røgfri miljøer.

Transport
Hvis afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører, at den tid, der går til transport, er mere end du skal acceptere efter reglerne om rådighed (som hovedregel mere end 3 timers daglig transporttid).
Før du opsiger jobbet eller ophører i et tilbud, er det et krav, at du har prøvet at få en anden arbejdstid, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til ændring af din arbejdstid, omlægning af den offentlige transport eller, at dine transportmuligheder til og fra arbejdet ændres væsentligt.

Pasning af familie
Hvis du mangler pasningsmulighed til dit barn eller et familiemedlem, der kræver pleje. Inden opsigelsen / ophøret skal du have forsøgt at få en anden arbejdstid og have forsøgt at skaffe en pasningsmulighed.

Efterløn
Hvis du ønsker at gå på efterløn og faktisk går på efterløn. Din opsigelse eller dit afslag / ophør, skal have en umiddelbar sammenhæng med tidspunktet for overgangen til efterløn. Reglen gælder også i forhold til udeblivelse fra en samtale, en aktivitet eller ved afslag på at medvirke til revision af din jobplan.

Deltidsforsikredes arbejdstid
Som deltidsforsikret, kan du afslå eller opsige et arbejde, når arbejdstiden er på mere end 6 timer i døgnet (over 30 timer om ugen). Inden opsigelsen skal den ændrede arbejdstid være pålagt dig af arbejdsgiveren, og i den forbindelse må du ikke have accepteret arbejdstiden. Dette gælder også ved afslag på eller revision af en jobplan samt ved afslag på eller ophør i tilbud efter en jobplan.

Tab af supplerende dagpenge
Du kan sige op og fratræde inden 26 uger efter, at din ret til supplerende dagpenge er bortfaldet.

Frigørelsesattest
Du kan sige op, hvis du mister retten til supplerende dagpenge, fordi din arbejdsgiver ikke vil udstede en frigørelsesattest eller kalder den tilbage. Du må ikke have accepteret at fortsætte i arbejdet uden ret til supplerende dagpenge. Det gælder også ved afslag eller ophør i et tilbud efter en jobplan.

Arbejde i udlandet
Du kan opsige dit arbejde, hvis arbejdet bliver udført i udlandet eller i Grønland. Dog ikke, hvis du under ansættelsen har bopæl i Danmark og er udsendt af den danske stat eller er ansat hos en arbejdsgiver, der er skattemæssigt registreret i Danmark. Dette gælder også ved afslag på formidlet arbejde, hvis arbejdet skal udføres i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Krigsmateriel
Hvis du bliver ledig, fordi du ikke vil være med til, at udvikle eller producere krigsmateriel. Det skal godtgøres, at den pågældende arbejdsplads/virksomhed er omfattet af lov om krigsmateriel.

Orlov til pasning af familie
Når du får støtte efter lov om social service til pasning af et handicappet eller alvorligt sygt barn eller en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Inden opsigelsen skal du have fået afslag på at få orlov fra arbejdet. Dette gælder også afslag på eller revision af en jobplan.

Arbejdspladsen
Hvis almindelige arbejdsretslige principper gør, at du ikke kan fortsætte med arbejdet. Inden opsigelsen skal du have henvendt dig til arbejdsgiveren for at få løst de opståede problemer, eventuelt gennem den faglige organisation.

Ægtefælleflytning
Hvis din ægtefælle eller samlever er flyttet for at overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, påbegynde eller fortsætte et uddannelsesforløb, hvor der er mindst 18 måneder tilbage af uddannelsen eller starter eller flytter en selvstændig virksomhed, der udøves mere end midlertidigt og i et omfang svarende til over 30 timers lønarbejde om ugen.

Opsigelse og flytning skal ske inden et år efter, at ægtefællen/samleveren er flyttet. Afstanden fra bopælen og til det nye arbejde skal være mere end 3 timer.

Fratrædelsesgodtgørelse
Hvis du ved fratrædelse får en godtgørelse fra arbejdsgiveren, der medfører fradrag i dagpengene efter
bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge. Det er et krav, at godtgørelsen gives som et led i en fratrædelsesordning, og at godtgørelsen sammen med løn i den periode, hvor medlemmets opsigelsesvarsel løber, mindst svarer til løn for den periode, der svarer til arbejdsgiverens opsigelsesvarsel.

Fysisk vold
Hvis du bliver ledig på grund af flytning fra en hidtidig bopæl, når flytningen skyldes, at en samboende ægtefælle eller samlever udøver eller truer dig med fysisk vold. Ophøret og flytningen skal ske inden for 2 måneder efter, at du er blevet truet eller den fysiske vold er udøvet, og det skal dokumenteres ved en lægeattest eller en politianmeldelse.

Overtagelse af arbejde, studier mm.
Hvis du skal overtage et andet arbejde af mere end 5 ugers varighed, hvis du skal begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller hvis du skal begynde som selvstændig mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 løntimer om ugen.

Du kan opsige et arbejde, hvis du er blevet afskediget af en grund, der ikke væsentligst skyldes dig for at overtage andet arbejde, der på opsigelsestidspunktet forventes at fortsætte udover det tidspunkt, hvor du ellers skulle have været fratrådt. Den samlede arbejdstid efter afslaget eller efter ophøret skal være af et omfang, der ikke giver ret til supplerende dagpenge eller være på samme eller et højere ugentligt timetal end det arbejde, der afslås eller opsiges.

Du kan ophøre i et tilbud eller en aktivitet, hvis det skyldes, at du skal overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed, overtage arbejde med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer eller en ugentlig arbejdstid på mindst 20 timer, begynde på en uddannelse af mindst 1 års varighed eller begynde som selvstændig erhvervsdrivende mere end midlertidigt og i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen.

Formidlet arbejde
Du kan ophøre i et tilbud efter en jobplan, hvis du får formidlet arbejde.

Flere arbejdsforhold
Du kan opsige et af flere arbejdsforhold, hvis arbejdstiden tilsammen overstiger fagets normale arbejdstid om ugen. Den samlede arbejdstid efter opsigelse, må dog ikke komme ned på et timetal, der giver ret til supplerende dagpenge.

Arbejde og bolig
Du kan opsige et arbejde eller ophøre i et tilbud, hvis arbejdsstedet og boligen er sammenfaldende, og du ikke længere kan disponere over boligen. Det er et krav, at du ikke har haft indflydelse på grunden til, at du ikke længere kan disponeres over boligen, og at arbejdet ikke kan udføres fra din nye bolig.

Rimeligt tilbud
Hvis du får et tilbud efter en jobplan, og tilbuddet ikke er rimeligt i henhold til afgørelse, der er truffet af Beskæftigelsesankenævnet. Bemærk, at selv om du klager over et tilbud betyder klagen ikke, at du umiddelbart kan afslå eller ophøre. Du kan først ophøre i tilbuddet, når der er truffet en afgørelse om, at tilbuddet ikke er rimeligt.

Aftjene værnepligt
Du kan afslå eller opsige et arbejde for at aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov, og orlov til FN-tjeneste. Dette gælder også afslag på eller revision af jobplan, samt ophør i et tilbud efter en jobplan.

Kilde: Min A-kasse