Fleksjob

Reform af fleksjobordningen

Her kan du i overskrifter læse, hvad der er forskellen mellem gældende regler for fleksjob før og efter 1. januar 2013.

1. Varighed 

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Ingen tidsbegrænsning på en bevilling af fleksjob - bortset fra folkepensionsalderen.
 • Det første fleksjob bevilges - uanset alder - for en femårig periode.
 • Efter det første fleksjob kan personer under 40 år få tilkendt fleksjob for fem år ad gangen.
 • Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få tilkendt et varigt fleksjob.

2. Økonomi

Løntilskud

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Arbejdsgiver betalte fuld løn til den ansatte og fik efterfølgende1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på ansættelses-området refunderet fra kommunen.
 • Den resterende del af lønnen blev refunderet fra jobcentret.
 • Refusionen var størst for fleksjobansatte med en høj timeløn.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Arbejdsgiver betaler kun løn inklusiv pension for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt yder.
 • Kommunen supplerer medarbejderens løn fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten.
 • Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inklusiv pension fra arbejdsgiveren på cirka 36.500 kr. pr. måned (2013-niveau).
 • Fleksløntilskuddet aftrappes med en modregningssats på 30 procent indtil en løn før skat på 13.208 kr. inkl. pension pr. måned.
 • Sagt på en anden måde betyder modregnings-reglen, at når lønnen øges med 1.000 kr., modregnes der 300 kr. i tilskuddet, og den samlede indkomst for den ansatte i fleksjob bliver dermed 700 kr. højere.

Timetal

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Tidligere skulle fleksjobansatte som tommelfingerregel kunne yde, hvad der svarer til godt 12 timers arbejde, for at økonomien hang sammen for arbejdsgiveren.
 • Der var ikke et økonomisk incitament for den fleksjobansatte i at øge sit timeantal.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Økonomien kan også hænge sammen for arbejdsgiveren med et timetal helt ned til få timer, fordi arbejdsgiver alene skal betale for det arbejde, der bliver udført.
 • Ansatte i fleksjob har et økonomisk incitament til at øge sit timeantal.

3. Ret og pligt 

Ledighedsydelse og særlig ydelse 

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Ledighedsydelsen udgjorde 82-91 procent af højeste dagpengesats.
 • Der kunne udbetales en såkaldt særlig ydelse til personer, der ikke havde ret til ledighedsydelse.
 • Ledigheds- og særlig ydelse blev udbetalt uafhængigt af eventuel ægtefælles indkomst og formueforhold.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Ledighedsydelsen udgør 89 procent af højeste dagpengesats.
 • For forsørgere, som kommer fra kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen 80 procent af højeste dagpengesats.
 • For ikke-forsørgere, som kommer fra kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen 60 procent af højeste dagpengesats.
 • Ledighedsydelsen udbetales uafhængigt af eventuel ægtefælles indkomst og formueforhold
 • Modtager en person ved lovens i ikrafttræden den 1. januar 2013 ledighedsydelse med højeste sats, det vil sige på mellem 90 og 91 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, fortsætter pågældende med denne sats dog længst til 1. juli 2013, hvorefter satsen nedsættes til 89 procent.

Varighedsbegrænsning

Lovgivning frem til 31. december 2012 

 • Tidligere kunne en person, der nåede fleksydelsesalderen, højst modtage
  ledighedsydelse i sammenlagt seks måneder.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Ledighedsydelse kan modtages frem til gældende folkepensionsalder
 • Dog kan personer, der modtager ledighedsydelse med 89 procent eller med satsen svarende til kontanthjælp for forsørgere, ved fleksydelsesalderen (p.t. 60 år), højst modtage ledighedsydelse med disse satser i sammenlagt seks måneder.
 • Herefter overgår disse personer til at modtage ledighedsydelse med minimumsatsen svarende til kontanthjælpssatsen for ej forsørger, der er fyldt 25 år.

Aktiv beskæftigelse

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Fleksjobvisiterede var omfattet af et individuelt kontaktforløb.
 • Ved kontaktsamtalerne var der blandt andet fokus på, hvad den ledige selv og hvad jobcentret kunne gøre for at finde et fleksjob.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Ledige fleksjobvisiterede skal aktivt søge job.
 • De skal have kontaktsamtaler hver tredje måned og have ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
 • Modtagere af ledighedsydelse får tre ugers karantæne ved selvforskyldt ledighed.

4. Øvrigt

Hidtidig arbejdsplads

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • For at få et fleksjob på hidtidig arbejdsplads, skulle mulighederne for arbejdsfastholdelse være afprøvet.
 • De sociale kapitler i overenskomsten kunne på nogle områder være til hjælp i indsatsen.
 • I øvrigt gjaldt det, at revalideringsmuligheder skulle være udtømt.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Man kan først ansættes i fleksjob på hidtidig arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår (samtidig skal personen opfylde betingelserne for et fleksjob).
 • Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Selvstændige

Lovgivning frem til 31. december 2012

 • Der var mulighed for fleksjob i egen virksomhed.

Lovgivning fra 1. januar 2013

 • Det vil fortsat være muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få tilskud til fleksjob i egen virksomhed.
 • Tilskuddet udgør maksimalt 127.000 kr. pr. år (2013-niveau).

 

Kilde: www.cabiweb.dk