Nye dagpengeregler fra 2017

Fra 2017 sker der store ændringer i dagpengereglerne.

Fra 2017 sker der store ændringer i dagpengereglerne.

Ændringerne indføres ad to omgange - de første fra 2. januar 2017 og de næste fra 1. juli 2017. Nogle af de vigtigste ændringer er, at

 • du får mulighed for at modtage dagpenge i en længere periode,
 • du får udbetalt dagpenge for en hel måned ad gangen,
 • optjeningen af retten til dagpenge sker via indkomst frem for timer, hvis det er første gang du modtager dagpenge.

Desværre betyder ændringerne også at nyuddannede, der ikke er forsørgere, får en lavere dagpengesats, som dog stadig er væsentligt højere end SUén.

Læs nærmere her om de vigtigste ændringer:

Nye regler pr. 2. januar 2017

Nye dagpengesatser for nyuddannede

Din dagpengesats som nyuddannet vil fra 2. januar 2017 afhænge af, om du er forsørger for børn under 18 år eller ej.

 • Hvis du er forsørger, vil du som nu få 82 % af den maksimale dagpengesats.
 • Hvis du ikke er forsørger, vil dagpengesatsen fra 2. januar 2017 blive nedsat fra 82 % til 71,5 % af den maksimale dagpengesats. I 2017 svarer 82 %-satsen til 15.083 kroner, mens 71,5 %- satsen svarer til 13.152 kroner om måneden. 

Reglen gælder også dig, der allerede er ledig og modtager dagpenge med satsen for nyuddannede.

Dagpenge til dig, der afslutter en kortere uddannelse

Fra 2. januar 2017 kan du få ret til dagpenge, hvis du afslutter en erhvervsuddannelse, der er normeret til mindst 18 måneder - også selvom der er gået lidt mindre end 18 måneder, fra du startede på din uddannelse, til du blev færdig. Du skal dog være opmærksom på, at du tidligst har ret til dagpenge fra den dag, der er gået 18 måneder, fra du begyndte på uddannelsen. Har du f.eks. din sidste eksamen otte dage før de 18 måneder er gået, har du tidligst ret til dagpenge otte dage efter.

Du får mulighed for at forlænge perioden med dagpenge, hvis du opbruger din dagpengeret

Som reglerne er i dag, kan du bruge arbejdstimer i ledighedsperioden til at genoptjene en helt ny dagpengeret på 2 år. Det kræver 1.924 arbejdstimer inden for 3 år efter din seneste indplacering i dagpengesystemet.  

Men fra 2. januar 2017, har du også mulighed for at forlænge din dagpengeperiode, hvis du har opbrugt din 2-årige dagpengeret, men ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening. Har du haft arbejde som lønmodtager, mens du har været ledig, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer, for hver times arbejde du har haft, mens du var ledig. Den periode du kan bruge timerne i (den såkaldte referenceperiode) forlænges i forholdet 1:3 + 1 måned.

Eksempel:

Har du sammenlagt haft 3 måneders arbejde, kan du altså vælge at forlænge din ret til dagpenge med 6 måneder, som du skal nå at bruge indenfor en periode på 10 måneder. I perioden frem til 1. juli 2017 sker forlængelsen i hele uger, mens den fra 1. juli 2017 sker i timer.

Du bestemmer selv, om du vil forlænge din dagpengeret – og hvor mange af dine opsparede timer, du vil veksle til flere dagpenge - eller om du vil gemme timerne til genoptjening. Du kan dog højst få forlænget din dagpengeret med 1 år, som skal bruges indenfor 1½ år.

BEMÆRK: Du skal være meget opmærksom på, at du ikke kan bruge de samme arbejdstimer, du har forlænget din dagpengeperiode med, til at genoptjene en ny 2-årig dagpengeret. Du skal altså vælge, om du vil bruge arbejdstimerne på at få en længere dagpengeperiode, eller om du vil gemme arbejdstimerne og bruge dem til at genoptjene en helt ny 2-årig dagpengeperiode.

CA skriver til dig, når din dagpengeret er ved at udløbe og oplyser dig om, hvor mange arbejdstimer, du kan forlænge din dagpengeret med.

BEMÆRK: Medlemmer, der betaler til efterlønsordningen og som mister dagpengeretten, når der er mindre end 5 år til deres efterlønsalder, har ret til et seniorjob. Du har dog først ret til seniorjobbet, når du har opbrugt en eventuel ret til en forlænget dagpengeperiode.

CA-medlemskab for seniorer 

Medlemmer, der når folkepensionsalderen, kan nu vælge at blive i CA via et særligt seniormedlemskab. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge og andre ydelser, men derimod hjælp og sparring til jobsøgning., kurser m.v. Prisen for medlemskabet er endnu ikke fastlagt, men vil naturligvis være billigere end et ordinært medlemskab. Vi skriver direkte til alle, som det er relevant for, ca. 3 måneder inden pensionsalderen. Kontingentet for seniormedlemskabet vil ikke være fradragsberettiget.

Nye regler pr. 1. juli 2017

Stor forbedring: Dagpenge forbruges fremover i timer i stedet for uger

I dag har man ret til dagpenge i 104 uger, og forbruger af sin dagpengeret i hele uger. Fremover vil man få en dagpengeret på 3.848 timer (104 x 37) og man vil også forbruge af sin ret til dagpenge i timer, hvilken er en stor forbedring. Er du allerede ledig d. 1. juli 2017 vil vi omregne dine resterende uger til timer.

I dag er det sådan, at hvis du f.eks. har 20 timers arbejde henover to uger, dvs. 10 timer i en uge og 10 timer i den næste, har du alligevel brugt to uger af din ret til dagpenge. Fra 1. juli 2017 vil du kun bruge af din dagpengeret med timer, du rent faktisk får udbetalt. Hvis du ikke har andre fradrag/aktiviteter i den pågældende måned, vil du altså få udbetalt dagpenge med 160,33 timer - 20 timer = 140,33 timer, og kun have forbrugt de 140,33 timer af din dagpengeret.

Dette er også en fordel, hvis man f.eks. holder egen optjent ferie i 4 dage i en uge, hvor man i dag bruger en hel uge af sin ret til dagpenge i denne uge, mens man fremover kun bruger af de timer, man rent faktisk får udbetalt efter fradraget for de 4 dage (29,6 timer).

Dagpenge udbetales pr. måned

Fra 1. juli 2017 bliver dagpenge udbetalt for en hel måned ad gangen og vil være til disposition den sidste bankdag i måneden. Det kommer til at foregå på den måde, at du som ledig indtaster et dagpengekort til os tidligst en uge inden månedens udgang.

Du skal

 • som hidtil oplyse om de aktiviteter, du allerede har haft på dette tidspunkt, såsom arbejde, sygdom, ferie m.v.,
 • og som noget nyt også oplyse om det arbejde m.v., du forventer at have resten af måneden.

Der bliver altså tale om en slags aconto-udbetaling.

Den 11. i den efterfølgende måned modtager vi oplysninger fra din arbejdsgiver om de løntimer, du har haft i den forudgående måned. Vi vil herefter regulere din udbetaling, hvis timetallet ikke passer. Hvis du på baggrund af arbejdsgiveroplysningerne har fået udbetalt for meget i dagpenge, vil vi modregne forskellen i dine efterfølgende dagpengeudbetalinger. Hvis vi ikke har kunnet modregne inden for tre måneder, vil vi træffe afgørelse om, at du skal tilbagebetale det beløb, du har fået for meget.

Som fuldtidsforsikret vil du få dagpenge for 160,33 timer om måneden før eventuelle fradrag uanset hvilken måned, der er tale om. Deltidsforsikrede vil få udbetalt dagpenge for 130 timer før fradrag. Oplyser du om fradrag pga. arbejde og andre aktiviteter, for mere end 145,53 timer (deltidsforsikrede 115,2), kan du ikke få udbetalt dagpenge i den pågældende måned, da der mindst skal kunne udbetales for 14,8 timer i hver enkelt måned.

1 dag uden dagpenge hver 4. måned

Som noget nyt indføres der en såkaldt karensdag hver fjerde måned, hvor du vil blive trukket for et beløb svarende til en dags dagpenge. Har du haft mere med 148 timers lønarbejde (97 timer for deltidsforsikrede) indenfor de fire måneder, skal du dog ikke trækkes for denne karensdag.

Optjening af dagpengeret via indkomst

Fra den 1. juli 2017  optjener du ret til dagpenge via din indkomst, hvor det i dag er via løntimer.

I dag skal du have haft 1.924 arbejdstimer inden for de sidste 3 år for at få ret til dagpenge. Fremover skal du have haft en samlet indtægt på mindst 223.428 kr. (2017-tal) i de sidste tre år, før du blev ledig, for at have ret til dagpenge som fuldtidsforsikret. For deltidsforsikrede er beløbet 148.956 kr. i 2017 tal. Kun indtægter i medlemsperioder af en a-kasse kan medregnes.

Vær opmærksom på, at du højst kan medregne løn for 18.619 kr. (2017-tal) pr. måned (12.413 kr. pr. for deltidsforsikrede). Du skal altså have denne indtægt i mindst 12 måneder for at opfylde kravet, og tjener du mere end dette, får du altså ikke ret til dagpenge hurtigere end de 12 måneder. Tjener du som fuldtidsforsikret mindre end 18.619 kr. pr. måned, kan indtægten stadig bruges, men i dette tilfælde vil du være længere tid om at optjene retten til dagpenge. Disse løntal bliver reguleret en smule op ved årsskiftet hvert år 

Mens du modtager dagpenge vil dine arbejdstimer, så længe din ret til dagpenge ikke er udløbet, gå ind på en såkaldt beskæftigelseskonto. Disse timer kan du bruge enten til en ny dagpengeret eller til at forlænge din dagpengeperiode med, hvis din dagpengeret er udløbet. Bemærk, at så længe du har timer på beskæftigelseskontoen, som ikke er ældre end 3 år, genoptjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af disse timer og ikke via indkomst.

Nye regler for beregning af sats

I dag beregnes din dagpengesats på baggrund af din indkomst de sidste 3 måneder. Fremover gennemgår vi din indkomst i de sidste 24 måneder, før du blev ledig, og så beregner vi din sats ud fra de 12 måneder, hvor du havde den højeste indkomst.

Når du først har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få en ny sats beregnet, før du eventuelt har optjent ret til en ny dagpengeperiode.

Kortere dagpengeperiode, hvis du har fået dagpenge i sammenlagt 4 år.

Hvis du inden for de seneste 8 år har modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din ret til dagpenge reduceret med en måned.

Digitalt overblik via CA's hjemmeside. www.ca.dk

Fra 1. juli 2017 vil du via CA´s hjemmeside få digital adgang til flere oplysninger om dine dagpenge og din dagpengeret. Disse oplysninger vil løbende blive opdateret. Du vil f.eks. kunne se, hvor mange arbejdstimer du har haft, som du kan bruge til en ny dagpengeret eller til at forlænge din dagpengeperiode med, hvis det bliver aktuelt, samt hvor mange timer du skal nå at arbejde, for at undgå at blive trukket for en karensdag. Du vil også løbende kunne se, hvor mange timer du har brugt at din dagpengeret, og hvor mange timer du har tilbage.

Kilde: CA A-kasse

For at modtage dagepenge skal du opfylde følgende krav

For at få arbejdsløshedsdagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt dit lokale jobcenter.

(Som lønmodtager kan du i princippet få 90 % af din tidligere løn i dagpenge. Men dagpengesatsen kan maks. være 827 kroner, hvilket svarer til 17.780 kroner om måneden. Har du haft en månedsløn på 21.641 kroner eller derover, får du den maksimale sats).

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

 • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du er ledig
 • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret.
 • have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 34 uger inden for de sidste tre år, hvis du er deltidsforsikret. 
 • have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde.  
 • bekræfte jobsøgning hver uge på Jobnet.dk

Arbejdsløshedsdagpenge i højst to år

Du har ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne.

Hvis du før reglen om ret til arbejdsløshedsdagpenge i to år inden for tre år trådte i kraft 1. juli 2010, har påbegyndt en dagpengeperiode, bevarer du retten til dagpenge efter de regler, der gjaldt før den 1. juli - dog højst i sammenlagt to år efter 1. juli 2010.

Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, og du stadigvæk er ledig, vil du evt. kunne få hjælp fra kommunen. Kommunen udbetaler kontanthjælp og sikrer, at du bliver aktiveret efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Kilde: Borger.dk

Dagpenge for selvstændige

Driver du en mindre selvstændig virksomhed ved siden af dit job som lønmodtager, skal der ikke ændres noget ved dit medlemskab.

Vi anser dig stadig for at være lønmodtager

Får du brug for dagpenge, har din virksomhed dog en vis betydning:

 • Vi skal tage stilling til, om vi mener, det er realistisk, at du kan passe virksomheden og et fuldtidsarbejde på én gang. Ellers kan du ikke få dagpenge
 • Du kan kun få dagpenge i 78 uger - inden for din normale dagpengeret
 • De 78 uger bliver reduceret, hver gang du får en udbetaling fra din a-kasse
 • Den tid, du bruger på virksomheden, bliver trukket fra dine dagpenge
 • Hvis du har haft 26 ugers arbejde inden for de seneste 18 måneder, har du ret til en ny periode på 78 uger.
   

Lukning af din virksomhed

Du kan naturligvis altid lukke eller sælge virksomheden, og så vil de almindelige regler igen gælde for dig. Vær opmærksom på, at der i den situation gælder en hel række regler. Så kontakt os og få en konkret snak om det.


Hovederhverv

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovederhverv, kan du ikke være kunde i Kristelig A-kasse. Derimod kan du melde dig ind i Kristelig A-kasse for Selvstændige.
 

Hvornår kan du få dagpenge?

jobsøgningsguide