Aktivering

Aktivering, virksomhedspraktik og løntilskud

Når du har været ledig en tid, har du ret og pligt til aktivering. Det kan være uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Når du er ledig, er det en betingelse for at modtage dagpenge, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en del af rådighedsforpligtelsen, at du med dags varsel kan møde til samtaler, som dit Jobcenter, andre aktører eller vi indkalder dig til, og at du deltager i aktiviteter, som dit Jobcenter tilbyder dig.    

Din ret og pligt til aktivering

Dit Jobcenter skal tilbyde dig aktiviteter, der forbedrer dine muligheder for at få arbejde. Det kan være

 • vejledning
 • kurser
 • uddannelse
 • virksomhedspraktik og
 • arbejde med løntilskud

Du fastlægger sammen med dit Jobcenter de aktiviteter, der bedst dækker dine og arbejdsmarkedets behov. Det er Jobcentret, som skal varetage hensynet til arbejdsmarkedets behov, og som derfor i realiteten i sidste ende, er dem, der bestemmer, hvilke aktiviteter, du kan deltage i. 

Det er dit Jobcenter, som er ansvarlig for aktiveringsindsatsen, men Jobcentret kan også vælge at udlicitere aktiveringsindsatsen til 'andre aktører', som for eksempel kan være a-kasser, fagforeninger eller private firmaer. 

Din ret og pligt til aktivering afhænger af din alder:

 • Er du under 30 år, har du ret og pligt til aktivering allerede efter sammenlagt 13 ugers ledighed.
 • Er du 30-49 år, har du først ret og pligt til aktivering efter sammenlagt 26 ugers ledighed.
 • Er du fyldt 50 år, har du ret og pligt til aktivering efter sammenlagt 13 ugers ledighed. 

Jobplan

Når du skal aktiveres, udarbejder Jobcentret (eller din anden aktør) en Jobplan i samarbejde med dig. Jobplanen skal indeholde oplysninger om

 • dine beskæftigelsesmål og planer for aktiviteter
 • eventuelt aftalte tilbud
 • ansvar for tilmelding til tilbud
 • tidspunkt for påbegyndelse af aftalte tilbud
 • ansvar og dato for opfølgning

Selvom I udarbejder jobplanen i samarbejde, er det, som ovenfor nævnt, jobcentret som i sidste ende skal godkende, hvad der står i jobplanen.

Hvis du har udarbejdet en Jobplan sammen med Jobcentret, og du ønsker andre tilbud, som ikke indgår i jobplanen, skal jobplanen revideres.

Det kan f.eks. være aktuelt at få revideret en jobplan, hvis dette er begrundet i manglende optagelse på uddannelse, ved sygdom eller hvis der er væsentligt ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet, der gør en revision hensigtsmæssig. Dit Jobcenter kan tage initiativ til at revidere jobplanen.

De aktiviteter, som dit Jobcenter eller 'anden aktør' i samarbejde med Jobcentret kan tilbyde dig, kan for eksempel være individuel uddannelsesplan, vejledningsforløb, arbejde med løntilskud, arbejdspraktik, jobrotation, uddannelse eller kontaktforløb.

3 typer aktivering

Uddannelse

Dit Jobcenter eller din anden aktør kan bevilge dig ret til at deltage i uddannelse med dagpenge under aktivering, og dette skal fremgå af din Jobplan. 

Uddannelsen skal udvikle dine kompetencer i forhold til konkrete behov på arbejdsmarkedet, og tilbuddet om uddannelse kan både være inden for det ordinære uddannelsessystem eller i form af et særligt tilrettelagt uddannelsesprogram, eventuelt et uddannelsesprogram sammensat af flere forløb.

Dagpenge under aktivering svarer som udgangspunkt til din normale dagpengesats. Hvis du er under 25 år, og har været ledig i over 26 uger, udgør ydelsen dog 82 % af dagpengenes højeste beløb (dimittendsatsen). Er du under 25 år, har du været ledig i 26 uger, og har du ikke en uddannelse (over gymnasieniveau af minimum 1½ års varighed), udgør ydelsen 50 % af dagpengenes højeste beløb.

Bemærk! Hvis du selv finder en uddannelse, du ønsker at deltage i, er det altid en god idé, at søge Jobcenteret (eller anden aktør) om at få den indskrevet i en jobplan. Dels betaler Jobcenteret eventuel deltagerbetaling - og dels er der stramme begrænsninger for, hvad du må deltage i af uddannelse på dagpenge, hvis uddannelsen ikke er del af en jobplan. Læs mere om uddannelse på dagpenge

Arbejde med løntilskud

En god måde at få foden inden for i virksomhed er ansættelse med 'løntilskud'. Formålet med løntilskuddet er nemlig, at det skal bidrage til at give dig genoptræning med henblik på at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Du kan blive ansat i op til 6 måneder i en privat virksomhed og 4 måneder hos en offentlig virksomhed. Arbejdstimer tæller ikke med til genoptjening af dagpengeret.

Aftaler om løntilskud skal aftales med Jobcentret og skal fremgå af din individuelle jobplan. Indholdet i et jobtræningstilbud skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdspladsens karakter og dine kvalifikationer.

Løntilskudsjob kan både være hos en privat eller offentlig arbejdsgiver. Jobcenteret må tidligst bevilge dig løntilskud hos en privat arbejdsgiver, når du har været ledig i 26 uger. Der er ikke samme begrænsning hos offentlige arbejdsgivere.

Ansættelse i løntilskud er omfattet af de almindelige regler for lønmodtagere, det vil sige, at der for eksempel skal oprettes en ansættelseskontrakt, hvori løn- og arbejdsvilkår med videre fremgår.

Ved ansættelse i privat løntilskudsjob skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, men arbejdsgiver får tilskud til løn på op til 11.300 kroner. Ved offentligt løntilskudsjob svarer lønnen til din dagpengesats. Virksomheden får tilskud til lønnen.

Virksomhedspraktik

2-4 ugers gratis ’ansættelse’, så du og virksomheden kan prøve hinanden af. Er du på dimittendsats, kan du være i virksomhedspraktik i op til 8 uger. Du får dagpenge, mens du er i virksomhedspraktik.

Du kan også aftale med dit Jobcenter, at du i en periode på 2-4 sammenhængende uger får et tilbud om virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik er et tilbud om ansættelse hos en privat arbejdsgiver med henblik på en vurdering af, om du kan ansættes i ordinær beskæftigelse eller arbejde med løntilskud.

Virksomhedspraktikken skal svare til normal, fuld arbejdstid og skal ligge i virksomhedens normale arbejdstid. Ved deltagelse i virksomhedspraktik modtager du dagpenge under aktivering, som svarer til din dagpengesats. Er du under 25 år, er satsen dog reduceret - se ovenstående afsnit 'Uddannelse'.

InnoBooster

Små og mellemstore virksomheder har mulighed for at søge om tilskud til en højtuddannet medarbejder via InnoBooster-programmet.

Udviklingsparate virksomheder skal udarbejde en InnovationsPlan og bruge den til at søge om økonomisk hjælp til en ’videnpakke’. I videnpakken kan altså indgå tilskud til højtuddannede, som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder og med et tilskud (max 50% af lønnen) på op til 12.500 kr. måned. Arbejdet tæller i forhold til a-kassereglerne som ordinært arbejde.

InnoBooster-ordningen er ikke aktivering og administreres ikke af CA a-kasse. Der er derfor ikke krav om en bestemt ledighedslængde for InnoBoostere. Arbejdstimer tæller med til genoptjening af dagpengeret.

Mere om InnoBooster-ordningen 

Opkvalificeringsjob

Du får ikke tilskud til selve jobbet, men virksomheden kan få et tilskud til at uddanne og opkvalificere dig, hvis du har max 1/2 års dagpenge tilbage.

 

Job i mindre virksomhed

Virksomhedspraktik og løntilskud var vejen ind i lydbranding- virksomheden Sonic Minds, indtil Marianne Birkeskov kunne tjene sin løn ind, og blev fastansat.

 

Job i stor virksomhed

Med virksomhedspraktik og løntilskud var Jeanette Roll på rette tid og sted til et fast job hos stål- og teknik-grossisten Lemvigh-Müller.

 

Job i kommune

Erfaring fra virksomheds-praktik førte Robert Møller til løntilskudsjob i Frederikshavn Kommune, hvor han gjorde sig uundværlig og fik fast job.  

Kilde CA